ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง TBRC Networking Event ในวันที่ 1 กันยายน 2558

August 24, 2015

TBRC กำหนดจัดการสัมมนา เรื่อง TBRC Networking Event "Bioresource Research Center and Beyond: Bioresource to Biobusiness"
ในวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย TBRC ติดตามสถานการณ์ปัจจุบัน 
ของกลยุทธ์ทางการตลาด และแนวโน้มตลาดของธุรกิจชีวภาพ รวมถึงศึกษาเส้นทางการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพของประเทศไทยไปสู่นวัตกรรมสีเขียว 
และสร้างความตระหนักด้านกฎหมายชีวภาพ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์จากชีววัสดุอย่างถูกต้อง และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ ดังรายละเอียดตามไฟล์แนบ นั้น 

ใคร่ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมการสัมมนาฯ หากท่านสนใจเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวกรุณาตอบกลับอีเมล์ฉบับนี้มายังหน่วยฯ ภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2558 ที่นั่งจำนวนจำกัด

Venue: โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ
Event Date: 1 - 1 September 2015
URL: http://tbrcnetwork.org/โปรแกรม_TBRC_V4-Internal.pdf
Back